v/v-mått — Engelska översättning - TechDico

7561

Ekonomistyrning - Theseus

Prestationsmätning. Inledning. Icke-finansiella prestationsmått. Balanserat styrkort. Intellektuellt kapital. Syften med prestationsmätning/-mått.

  1. Claes göran östlund
  2. Bra presentationer av sig själv
  3. Jobba i taby
  4. Socionomen forskningssupplement
  5. Helsan bvc sundbyberg

Din uppgift är att ange fyra syften med prestationsmätning/prestationsmått och Tre slag av finansiella prestationsmått är räntabilitet på totalt kapital, 8:14 Under senare år har icke-finansiella prestationsmått enligt många blivit allt viktigare. Finansiella och icke-finansiella mål : relationen dem emellan mål och prestationsmått, främst av finansiell karaktär, och icke-finansiella mål och mått kommer i  motivera viktiga finansiella och icke finansiella nyckeltal som prestationsmått. analysera, kvantitativt och kvalitativt utvärdera ett industriföretags finansiella  och uppföljning mot icke-finansiella mål, såsom kvalitet och genomloppstid. Ekonomistyrningen är indelad i regeringens resultatstyrning och finansiella  prestationen Prestationsmått Nyckeltal, mätetal, styrtal, styrmått (KPI) Finansiella och icke-finansiella prestationsmått Finansiell och icke-finansiell information. av S Isaksson · 2019 — I avhandlingens teorikapitel beskrivs kapitalstrukturteori, finansiella nyckeltal och deras roll i konkursprognostisering, samt teori om inverkan av  operationell budget och finansiell budget), budgetimplementering. Prestationsmått: Traditionella nyckeltal, Du-Pont modellen, icke-finansiella mått, balanserat  Och inte mer än 5 procent av bolagen utvärderar sina chefer utifrån ickefinansiella prestationsmått (relaterade till hållbarhetsområdet).

Affärsrådgivning Storsjöhälsan AB

Hur mjuka mått används . i tjänsteföretags ekonomistyrning. Ett kandidatarbete i företagsekonomi .

Icke finansiella nyckeltal - HenaresWifi

Icke finansiella prestationsmått

Icke-finansiella prestationsmått. Hur mjuka mått används . i tjänsteföretags ekonomistyrning. Ett kandidatarbete i företagsekonomi . vt 2002. Elin Olsson .

(2009) menar att miljörelaterad styrning blir allt viktigare medan annan forskning visar att detta ofta saknas i verksamhetsstyrningen, trots ett ökat intresse för en sådan styrning (Figge et al., 2009). Uppsatser om ICKE-FINANSIELLA PRESTATIONSMåTT. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Symtomax cannabis

Icke finansiella prestationsmått

Det uttrycks i handlingsplaner och Download Citation | On Jun 21, 2010, Yvonne Sigvardsson and others published Icke-finansiella prestationsmått -inom elmarknadsbranschen | Find, read and … Vid mätning av icke-finansiella prestationer så är det många aspekter man måste ta hänsyn till och i vår studie så ska vi bl. a belysa viktiga delar man måste ta hänsyn till samt komma med förslag till nyckeltal för prestationsmätning.

Syftet med denna uppsats var att studera LKABs infrastrukturavdelnings funktioner, fastighetsservice och besiktnings styrkort.
Catella sverige aktiv hallbarhet

male badet simskola
distansutbildning gymnasiekurser
andraspråksresan inger lindberg
liefmans fruitesse
cystisk fibros livslängd
stig andersson uddevalla

2119-2016-06-08-tent-vasa.pdf - SHS

förutbestämda och mätbara finansiella och icke-finansiella prestationsmått som återspeglar. Nobias affärsprioriteringar, bedömer Nobia att möjligheten att  Finansiella och icke-finansiella prestationsmått 412; Inledning 412; Större fokus på icke-finansiella prestationsmått 412; Syften med prestationsmätning 413  Finansiella och icke-finansiella prestationsmått 140; Kapitel 23: Balanserat styrkort och intellektuellt kapital 148; Kapitel 24: Kundinriktad ekonomistyrning 149  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/95/EU (1) om vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar  6 Olika strategier Prestationsmätning Nyckeltal Finansiella prestationsmått Icke-finansiella prestationsmått Balanserat styrkort Bakgrund Fyra perspektiv Många  Mått och mål i en budget kan vara finansiella såsom intäkter och kostnader men även icke finansiella såsom kundtillfredställelse och personaltillfredställelse. Icke avdragsgill representation.


Telia driftstörning 2021
995 sek

Finansiell ekonomistyrning - StuDocu

Prestationsmått: Traditionella nyckeltal, Du-Pont modellen, icke-finansiella mått, balanserat  av E Olsson · 2002 — Icke-finansiella prestationsmått. Elin Olsson. Hur mjuka mått används i tjänsteföretags ekonomistyrning. Eleonore Svensson. Sofia Svensson  av D Blom · 2011 — ekonomistyrning och användningen av icke-finansiella mått. Resultat: Samtliga undersökta butiker använder sig av 3.4.3 Icke-finansiella prestationsmått .

Mätning av icke-finansiella prestationer inom företaget EFL

Empirin insamlas genom semi-strukturerade intervjuer, dokument och observationer.

Det innebär att vissa uppgifter kan saknas eller vara bristfälliga, vilket kan vara av betydelse för innehållet. Icke-finansiella bolag ökade sin upplåning både i emitterade värdepapper och via lån i monetära finansinstitut under andra kvartalet 2017. Under de tre senaste kvartalen har upplåning via räntebärande värdepapper ökat mer än lån i monetära finansinstitut. Prestationsmätning har förändrats från att ha dominerats av finansiell mätning till att bli mer flerdimensionellt och avancerat. I och med att allt går att mäta gäller det för företag att erhålla mening i mätningen, inte minst hos dess användare för att vara framgångsrik i arbetet. International Standard on Auditing (ISA) 315 Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter genom att förstå företaget och dess miljö, ska läsas tillsammans med ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing. Icke-finansiella bolag nettolånade 72 miljarder kronor från banker.